Решение № 1399

към дело: 20127030700038
Дата на заседание: 09/21/2012 г.
Съдия:Ваня Вълкадинова
Съдържание

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по реда на чл. 185 и следващите от АПК е образувано по жалба на
Л. З. Г. от Б. срещу разпоредбата на т. 1.4 към Раздел І от Приложение № 1 на
Тарифата за конкретните размери на местните такси и цени на услуги,
предоставяни от Община Б. към Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Б., изменена с Решение
№ 25 по Протокол № 3 от заседание на О. С. – Б. на 23.12.2011 г.
С жалбата е поддържано като основание за отмяна на разпоредбата неспазване на
правилата на чл.66, ал.1, чл.69, ал.1 и ал.2, чл.71 от АПК и на изискването на
чл.67, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.
Ответникът е противопоставил възражение за недопустимост на жалбата,
алтернативно е поддържал становище, че е неоснователна.
Представителят на О. П. – Б. е изразил становище за основателност на
оспорването.
В хода на производството са събрани писмени доказателства, от които се
установява следното:
С Решение № 25 по Протокол № 3 от заседание на О. С. – Б., проведено на
23.12.2011 г. е прието изменение на т.1.4 към Раздел 1 от Приложение №1 на
Тарифата към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Б., относно размера на такса битови
отпадъци за нежилищни имоти. Решението е прието с гласовете на 26 от
присъствалите 36 О. съветници.
Изменението в Тарифата относно таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти е
прието по предложение на Кмета на Община Б. вх.№60-00-286/09.12.2011 г. /л.73/,
мотивирано с оптимизиране на разходите в План – сметката за 2012 г. и постигане
на по-голяма справедливост при определяне на таксата чрез постепенно
уеднаквяване на ставката на предприятията и гражданите .
Предложението за промени в Тарифата в оспорената й част е обсъдено и прието от
Комисията по бюджет, финанси и европроекти на заседание на 13.12.2011 г.
/становище на л.37/, Комисията по икономика и приватизация на заседание на
14.12.2011 г. /становище на л.39/, Комисията по устройство на територията,
комунално-битово обслужване, екология и транспорт на заседание на 13.12.2011 г.
/становище на л.41/, Комисията по развитие на селските райони, земеделие и
горско стопанство на заседание на 12.12.2011 г. /становище на л.43/.
Предложението за изменение на Тарифата относно такса битови отпадъци за
нежилищни имоти е публикувано на интернет страницата на Община Б. на 09.12.2011
г. /л.75/.
При съпоставка с последните изменения на Тарифата /Приложение №1/ към Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Б. се установяват следните изменения в разпоредбата на т.
1.4 към Раздел І относно такса битови отпадъци за нежилищни имоти:
т.1.4 в редакцията преди изменението /л.98/:
- За нежилищни имоти на предприятия /за предприятия върху по-високата между
отчетната стойност и данъчната оценка съгласно Приложение №2 от ЗМДТ/ - 7.5 %о.
- за осигуряване на съдове, събиране и транспортиране на ТБО – 4.22 %о
- за проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване, мониторинг на
депата за съхранение на битови отпадъци – 0.9 %о
- за чистотата на територията за обществено ползване – 2.38 %о;
т.4.1 в редакцията след изменението:
- За нежилищни имоти на предприятия /за предприятия върху по-високата между
отчетната стойност и данъчната оценка съгласно Приложение №2 от ЗМДТ/ - 6.5 %о.
- за осигуряване на съдове, събиране и транспортиране на ТБО – 3.30 %о
- за проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване, мониторинг на
депата за съхранение на битови отпадъци – 0.9 %о
- за чистотата на територията за обществено ползване – 2.30 %о.
При тези факти съдът прие следното по допустимостта на жалбата с оглед
предпоставките по чл.159 от АПК:
Оспорването е срещу нормативен административен акт – чл.9 от Закона за местните
данъци и такси вр. чл.8 от Закона за нормативните актове, подлежащ на оспорване
пред съда – чл.185, ал.1 от АПК, без ограничение във времето – чл.187, ал.1 от
АПК.
Оспорването от гражданите е предпоставено от изискването за правен интерес с
разпоредбата на чл.186, ал.1 от АПК, съгласно която право да оспорват
подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито
права, свободи или законни интереси са засегнати, или могат да бъдат засегнати
от него, или за които той поражда задължения. Разпоредбата, разгледана в
контекста на чл.120, ал.2 от Конституцията на страната сочи, че наличието на
правен интерес, като предпоставка за допустимост на жалбата означава, че
легитимирани да оспорят нормативния административен акт са лицата, чието правно
положение е регламентирано от същия и съответно разпоредбите му могат да
засегнат по неблагоприятен начин правната им сфера.
Доколкото жалбоподателят е представил доказателства, че е регистриран като
едноличен търговец и е собственик на нежилищен имот в Б. /удостоверение за
актуално състояние на “Р. – Л. Г.” и нотариален акт №127/97 г. на л.7-10/,
то разпоредбата на т.1.4 към Раздел 1 на Приложение №1 на Тарифата,
регламентираща таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия, се
отнася до него. Доколко е обосновал “правомерна, лична и обоснована”
заинтересованост от исканата отмяна се е произнесъл Върховният административен
съд при връщане на делото за разглеждане. В този смисъл жалбата е допустима за
разглеждане.
По същество, оспорването е и основателно:
Тарифата, и в частност оспорените изменения на таксата за битови отпадъци за
нежилищни имоти, са приети от Общинския С., в чиито правомощия са въпросите за
определяне на местните такси и цени на услуги – чл.9 от Закона за местните
данъци и такси.
Редът за изменение и допълнение на нормативните административни актове е
регламентиран в Закона за нормативните актове /ЗНА/, АПК и ЗМСМА.
Изменението и допълнението на подзаконовите актове на общинските съвети се
приемат на заседание на общинския С. с решение при посочените в чл.27, ал.2, 4
и 5 от ЗМСМА кворум и мнозинство.
В случая, производството по издаване на оспорените изменени такси – такса
битови отпадъци за нежилищни имоти, в Тарифата към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Б.
е образувано въз основа на предложение на Кмета на Община Б.. Предложението за
промените на таксата по Тарифата е разгласено по реда на чл. 77 от АПК и чл.
26, ал. 2 от ЗНА чрез публикация на интернет страницата на Община Б. на
09.12.2011 г. /л.75/. Същевременно измененията са приети с решение от заседание
на О. С. – Б. на 23.12.2011 г., т.е. преди да е изтекъл 14-дневния срок за
предложения и становище по проекта от заинтересованите лица. В този смисъл
следва да се приеме, че гражданите са били лишени от възможността да изразят
становището си и да изложат възражения и направят предложения. Неспазването на
посочената разпоредба – чл. 26, ал. 2 от ЗНА, като част от процедурата по
приемане на подзаконов нормативен акт е съществено нарушение по см. на чл. 146,
т. 3 от АПК за отмяната му, доколкото е гаранция за защита на правата и
интересите на заинтересованите лица в производството по приемане на акта.
Извън изложеното не са представени и доказателства, че са спазени нормите на чл.
7 и чл.8 от ЗМДТ. Обосновка за необходимите материално - технически и
административни разходи не е приложена и посочена в предложението на Кмета на
общината, въз основа на което е прието процесното решение, както и в решенията
на постоянните комисии. Не е изпълнено и изискването на чл.13, ал.1 от самата
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Б., съгласно което промяна на размера на местните
такси и цените на услугите се предхожда от изготвен анализ за прилагане на
действащите такси и цени на услуги, който следва да съдържа оценка доколко
съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната
цена, преглед на всички други програми на общината за вземане на решение дали
основанията за предоставяне на услугата са все още налице, препоръки за
подобряване на администрирането на таксите, които се внасят за обсъждане от
общинския С., информация за привлечени средства от проекти, донорски програми,
дарения и завещания. В случая липсват доказателства за спазване на тези
задължителни условия в наредбата, няма данни, че предложението на кмета е
направено след изготвяне на анализ въз основа на чл. 13, ал. 1 от Наредбата и
такъв анализ не е внесен за разглеждане и обсъждане от О. С. - Б., което
представлява нарушение на установената процедура за изготвянето на този
подзаконов нормативен акт. Нарушението е съществено, тъй като изготвянето на
анализ и внасянето му за разглеждане от общинския С. е гаранция за правата на
гражданите при въвеждането на нови цени и услуги и гаранция, че промяната в
нормативната уредба ще бъде адекватна на съществуващото икономическо и социално
положение в общината.
Затова и на основание чл.146, т.3 от АПК, оспорените изменения в Тарифата към
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Б., подлежат на отмяна и съгласно правомощията си по
чл.193 от АПК съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ разпоредбата на т.1.4 към Раздел І от Приложение №1 на Тарифата за
конкретните размери на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община
Б. към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Б., изменена с Решение №25 по Протокол №3 от
заседание на О. С. – Б. на 23.12.2011 г..
Решението може да се обжалва и протестира пред Върховен административен съд на
РБългария в 14 - дневен срок от обявяването му на страните с връчване на
преписи.
Решението, след изтичането на 14-дневния срок за обжалване, в който не бъдат
подадени касационна жалба и протест, респективно след отхвърлянето им от
Върховен административен съд, да бъде разгласено по реда на чл.194 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Серафимка Мадолева

ЧЛЕНОВЕ: /п/ Илонка Рашкова

/п/ Ваня Вълкадинова

Вярно с оригинала!
В.А.


File Attachment Icon
85285773F1227F20C2257A94004785C5.rtf