Решение № 899

към дело: 20167030700153
Дата на заседание: 05/19/2016 г.
Съдия:Марияна Мицева
Съдържание

и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 145 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) вр. чл. 40, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
Образувано е по жалба на „. Ф.“ О. със седалище и адрес на управление: гр.С., Б.“Н. Й.В.“ №***, представлявано от С. В. П., със съдебен А. гр.С., Б.“В.Л.“ № **, .3, Ч. А.А. К. срещу Решение изх.№ДИ-00-3/24.02.2016г. на К. на О. Б., в частта му, с която не е предоставен достъп до поисканата обществена информация.
Твърди се в жалбата, че решението в оспорената му част е постановено в нарушение на материалния закон, административнопроизводствените правила и изискването за форма. Твърди се, че е представена друга информация, а по отношение на исканата информация е налице отказ. Сочи се, че със заявлението не е поискана информация относно взетото решение на общински съвет –Б., а информация относно сключения договор и процедурата, по която се е стигнало до сключването му. Твърди се, че отказът да се предостави в пълен обем исканата информация е незаконосъобразен. Иска се отмяна на решението в оспорената му част, като се задължи К. на О. Б. да предостави исканата информация. В съдебно заседание жалбата се поддържа от надлежно упълномощен адвокат.
Ответника по жалбата – К. на О. Б., Ч. процесуалния си представител в съдебно заседание оспорва жалбата и счита същата за неоснователна.
От приложените към административната преписка писмени доказателства, безспорно се установява, следното:
Административното производство се е развило по подадено от „. Ф.“ О. продуцент на тв предаване „Г. на е.“ заявление за достъп до обществена информация до К. на О. Б., заведено с рег.№ ДИ-00-3/01.02.2016г. Със същото е мотивирано, че като част от инициативата на предаването за осветляване на сделките на общините е необходимо предоставяне на информация относно основните параметри на Договора от 2012 г., сключен от О. Б. с предмет предоставяне на общински имоти –петна за поставяне на търговски обекти от веригата „L.“. Изрично е уточнено, че основните параметри са: брой предоставени петна, финансови условия (вкл. начина на определянето им), срок на договора. Поискано е и информация при каква процедура се е стигнало до определянето на контрагента и сключването на договора, като дружеството не се интересува от конкретните контрагенти. Информацията е поискана да бъде предоставена на хартиен носител.
С писмо изх.№ДИ-00-3/11.02.2016г. на К. на О. Б. дружеството е уведомено за удължаване на срока по чл.28, ал.1 от ЗДОИ, поради необходимостта от изискване на съгласие на трето лице за предоставянето на исканата информация.
С Писмо рег.№69-00-228/18.02.2016г. до К. на О. Б. „Т. М.“ е заявил, че отказва предоставянето на информацията, поискана със Заявление рег.№ ДИ-00-3/01.02.2016г. от „. Ф.“ ООД.
С Решение изх.№ДИ-00-3/24.02.2016г. на К. на О. Б. е постановено, че поради изричния отказ на страната по сключения договор, на основание чл.31,ал.4 и чл.37,ал.2 от ЗДОИ се предоставя частичен достъп до информацията. Посочено е, че с Решение №273 по Протокол №8/30.05.2012г. на основание чл.21,ал.1,т.8 и чл.8,ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на О. Б., ОбС-Б. одобрява 28 броя петна за поставяне на преместваеми обекти с предназначение продажба на тютюневи изделия, вестници и списания и пакетирани захарни изделия в имоти публична общинска собственост. Посочено е, че с решението на ОбС е определен контрагента, срокът на договора, условията, при които се предоставят петната и е упълномощен К. на общината да сключи договор за наем за разполагане на преместваемите обекти. Посочено е и, че решението на общински съвет - Б. е публикувано на страницата на О. Б.. Решението е съобщено на дружеството на 26.02.2016г. с известие за доставяне (л.16) и е обжалвано Ч. административния орган до АС-Б. на 10.03.2016 (л.13).
При гореизложените факти и в рамките на съдебната проверка, съгласно чл.168, във връзка с чл.146 от АПК съдът прави следните изводи:
Жалбата е подадена в срок от страна имаща правен интерес да обжалва, поради което е допустима.
Основателно е възражението на оспорващото дружество, че не е получило в пълен обем исканата информация. С посоченото Решение №273 по Протокол №8/30.05.2012г. ОбС-Б. е одобрил 28 броя петна за поставяне на преместваеми обекти с предназначение продажба на тютюневи изделия, вестници и списания и пакетирани захарни изделия в имоти публична общинска собственост, като е упълномощен К. на общината да сключи договор за наем за разполагане на преместваемите обекти. Основателни са доводите на процесуалния представител на оспорващото дружество, че с посочването на процесното решение не може да се приеме, че исканата от дружеството информация е предоставена. Видно от същото решение е, че ОбС-Б. е упълномощил К. на общината да сключи договор за наем за преместваемите обекти, но при какви параметри в действителност е сключен договора за наем (каквото е всъщност искането на дружеството)-информация в оспореното решение няма. Т.е. с оспореното решение не е предоставен достъп до исканата обществена информация, касаеща основните параметри на сключения договор -брой предоставени петна, финансови условия (вкл. начина на определянето им), срок на договора. Няма и предоставяне на исканата информация относно процедурата, въз основа на която се е стигнало до определянето на контрагента и сключването на договора. В тази част решението на К. на О. Б., с което не е представен достъп до исканата информация, което на практика формира частичен отказ, е предмет на обжалване в настоящото производство.
Разгледана по същество жалбата е основателна.
Оспореното решение е издадено от компетентен орган и в изискуемата от закона форма; при постановяването му не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, но то не е в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона.
За субектите по чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ, какъвто несъмнено е К. на О. Б., е регламентирано задължение да предоставя информация, която е създадена в кръга на неговата компетентност и е налична.
Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ обществена е информацията, която е свързана с обществения живот в Република България и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона лица. В контекста на легалната законова дефиниция търсената от дружеството информация представлява обществена информация, създадена и съхранявана от К. на О. Б. в качеството му на задължен субект по чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ.
С оспореното решение К. на О. Б. неоснователно е предоставил само частичен достъп до исканата информация, като същата не е предоставена в пълен обем, мотивирайки се с отказа на страна по договора за предоставяне на информацията. Органът не е изложил мотиви за липса на надделяващ обществен интерес.
Следва да се посочи, че случаите в ЗДОИ, когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й, са два: когато тя съдържа лични данни на участващите в сделката лица или когато представлява търговска тайна, чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци. В първия от тях, при несъгласие за предоставянето й от страна на третото лице органът, на основание чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ, "предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която се отнася до третото лице". Във втория случай, съобразно общият принцип, прогласен в чл. 17, ал. 2 от закона, исканата информация при посочените условия се отказва. Законът обаче сам предвижда изключение от този общ принцип с чл. 17, ал. 2, пр. последно и чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ: задължението за предоставяне остава, ако е налице "надделяващ обществен интерес от разкриването й". Такъв интерес се предполага до доказване на противното в случаите на 1, т. 5, б. "е" от ДР на ЗДОИ - когато исканата информация е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по чл. 3 от с. з. При положение, че О. Б. като страна по договора, чието предоставяне се иска, е именно такъв субект, а законът въвежда оборимата презумпция за наличен надделяващ обществен интерес, кметът на общината, съответно оправомощените от него лица, са били длъжни да предоставят информацията или да установят липсата на надделяващ обществен интерес. Мотиви за липса на някакъв интерес в решението на К. на общината, върху когото лежи доказателствената тежест да обори законовата презумпция, липсват. Т. е. по силата на необорената в случая законова презумпция на 1, т. 5, б. "е" от ДР на ЗДОИ следва да се приеме, че е налице надделяващ обществен интерес, изключващ отказа от достъп до исканата обществена информация.
В случая както бе посочено органът в процесното решение не е изложил мотиви за липса на надделяващ обществен интерес, и тъй като законодателят е създал оборима презумпция, то не е необходимо заявителят да сочи доказателства в подкрепа на твърдението си. Поради това липсата на мотив на органа и съответно отсъствието на негов довод, че не е налице хипотезата на надделяващ обществен интерес, водят до извода за незаконосъобразност на индивидуалния административен акт.
По тези съображения, съдът намира, че решението, предмет на настоящия съдебен контрол, следва да се отмени, като се върне преписката на компетентния административен орган за изпълнение на задълженията му по чл. 41, ал. 1 от ЗДОИ и предоставяне на исканата информация в пълен обем.
Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2, пр. 2 вр. с чл.174 от АПК
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Решение изх.№ДИ-00-3/24.02.2016г. на К. на О. Б., в частта му, с която не е предоставен достъп до исканата обществена информация по заявление вх. №ДИ-00-3/01.02.2016г. на „. Ф.“ ООД относно основни параметри на Договор от 2012г., сключен от О. Б. с предмет предоставяне на общински имоти -петна за поставяне на търговски обекти от веригата "L*" -брой предоставени петна, финансови условия (вкл. начина на определянето им), срок на договора, процедура по определяне на контрагента.
ЗАДЪЛЖАВА К. на О. Б., да предостави информацията, поискана в заявление вх. №ДИ-00-3/01.02.2016г. от „. Ф*“ О. със седалище и адрес на управление: гр.С., Б.“Н. Й.В.“ № ***, представлявано от С. В. П., в 14- дневен срок от влизане в сила на решението.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните.СЪДИЯ: /п/ Марияна Мицева

Вярно с оригинала!
ЕК


File Attachment Icon
CCFBA827DFFCAD79C2257FD900397AC0.rtf